Nadace

 • Nadace ACADEMIA MEDICA PRAGENSIS - podporuje projekty a aktivity související se zdravotním stavem populace, tj. podporuje projekty nejen v oblasti léčby, medicínské vědy, výzkumu a vzdělávání, ale také projekty přispívající k rozvoji zdravého životního prostředí, uděluje ceny a stipendia, podporuje vydávání učebnic a odborných publikací, podílí se na pořádání veřejných kampaní www.medical-academy.cz
 • Nadace ADRA - humanitární organizace poskytující pomoc obětem katastrof, pomoc lidem v nouzi www.adra.cz
 • Nadace Český hudební fond - podporuje rozvoj české hudební kultury, poskytuje nadačních příspěvky třetím osobám formou veřejně vyhlašovaných grantových programů www.nchf.cz
 • Nadace Český literární fond - formou grant. podporuje vydání či realizaci nekomerčních děl literatury, divadla, vědy a filmu a periodik. Prostřednictvím stipendií napomáhá vzniku nových uměleckých a vědeckých projektů http://www.nclf.cz/
 • Nadace ČEZ - (dříve Nadace Duhová enerie) nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrany kulturních památek a životního prostředí. www.nadacecez.cz
 • Nadace Dětem 3. tisíciletí - podporuje dětská sdružení, která pomáhají zajišťovat aktivní využívání volného času dětí, a přispívá k ostatním činnostem ve prospěch dětí a mládeže, včetně neformálních aktivit www.nadacedetem.cz
 • Nadace SYNOT Děti-kultura-sport - cílem je pomáhat všem, kteří mají omezené finanční možnosti, aby mohli realizovat projekty přispívající k všestrannému pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí a mládeže, ale i jedincům nad hranici plnoletosti především ve Zlínském kraji, ale i v celé České republice. Zpříjemnit pobyty dětem a nastávajícím maminkám v nemocnicích a zaměřit se na zabezpečení sociálních a zdravotních potřeb, na oblast vzdělávání, na náboženskou oblast, na rozvoj sportovních a kulturních aktivit www.nadacedks.cz
 • Nadace Dětský mozek - poskytuje finanční příspěvky fyzickým osobám nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením). Nadace poskytuje i bezplatný poradenský servis ze sociálně právní oblasti www.detskymozek.cz
 • Nadace Divoké husy - nadace podporující projekty v sociální a zdravotní oblasti v ČR www.divokehusy.cz
 • Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského - podporuje zařízení a programy, v nichž je rozvíjena péče o staré, nemocné nebo jinak handicapované lidi a to v širším měřítku než jen ve vlastních boromejských zařízeních. Prostředky, získávané nadací měly a mají sloužit všude, kde jsou lidé jakkoli potřební. Sféra ošetřovatelská a zdravotní, sociálně-výchovná www.boromejky.cz
 • Nadace The Kellner Family Foundation - rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, ktrá si dala za cíl přispívat k rozvji společnosti a zlepšovat kvalitu života lidí http://www.kellnerfoundation.cz/index.php?page=25&tid=5
 • Nadace Charty 77 - podpora kulturně humanitárních aktivit http://bariery.cz/nadace/
 • Nadace ICN - rozvoj neziskového sektoru www.neziskovky.cz
 • Nadace Jana Pivečky - grantová podpora www.pivecka.cz
 • Nadace Naše dítě - cílem nadace je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem www.nasedite.cz
 • Nadace O2 - posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže, k rozvoji a ochraně prostředí, podpora projektů ze sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance u dalších znevýhodněných skupin a jednotlivců www.nadaceo2.cz
 • Nadace OKD - podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasový aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí http://www.nadaceokd.cz/cs
 • Nadace Open Society Fund - podpora budování právního státu, lidská práva a antidiskriminace, rozvoj občanského sektoru a posilování občanské společnosti, mezinárodní spolupráce www.osf.cz
 • Nadace Partnerství - posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. www.nadacepartnerstvi.cz
 • Nadace Sirius - účelem nadace je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí. Svým působením se nadace snaží o rozvoj a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad a deklaruje svou snahu přispět k lepšímu životu dětí, které neměly v životě štěstí www.nadacesirius.cz
 • Nadace Sophia - podporuje vzdělávací akce, semináře a školení, vytváření a poskytování stipendií, stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí, podpora publikační činnosti, vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů www.nadacesophia.cz
 • Nadace Škola hrou - dvakrát ročně vypisuje grantová řízení na podporu rozvoje organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže www.nsh.cz
 • Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci - účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám na území České republiky i v zahraničí www.krasapomoci.cz
 • Nadace Terezy Maxové - fondy (Fond Nadace Terezy Maxové pro Zlínský kraj), veřejné sbírky, grantová podpora www.terezamaxovadetem.cz
 • Nadace Umění pro zdraví - svou aktivitu zaměřuje na tvorbu a nápravu prostředí uměleckými prostředky a na podporu vzdělanosti v ČR www.umeniprozdravi.cz
 • Nadace Veronica - je největší moravskou nadací zaměřenou na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí http://nadace.veronica.cz
 • Nadace VIA Podpora rozvoje dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli www.nadacevia.cz
 • Nadace Vodafone - Zabývá se podporu dětí, mladých lidí a znevýhodněných sociálních skupin a to jak vlastními grantovými programy tak přímou finanční pomocí www.nadacevodafone.cz
 • NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty NNO www.nros.cz
 • Olivova nadace - posláním nadace je nadačními příspěvky zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti. Na základě výběrových řízení Olivova nadace poskytuje právnickým i fyzickým osobám nadační příspěvky: u právnických osob se jedná především o vybavení zdravotnickou a přístrojovou technikou, u fyzických osob nadační příspěvky směřují na nákup rehabilitačních pomůcek a na léčebné a ozdravné pobyty dětí http://www.olivovanadace.cz/
 • Pomozte dětem (kuře) - www.pomoztedetem.cz
 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové- www.vdv.cz
 • Vzdělávací nadace Jana Husa - výzkum a rozvoj neziskového sektoru http://www.vnjh.cz/

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
28. 1. 2020
Svátek má Otýlie.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio