16. října 2009

Nadace VIA poskytuje „Rychlé granty“

Bylo vyhlášeno další kolo Rychlých grantů z Fondu místního rozvoje. Tak jako v předchozích letech zůstává stejné zaměření, Rychlé granty jsou rychle a jednoduše dostupné prostředky určené na informování o veřejných problémech a řešení aktuálních kauz, které se netýkají pouze několika občanů, nýbrž přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality či regionu. Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Rychlé granty mají povzbudit širokou veřejnost, aby se aktivně podílela na veřejném životě nebo hájila svá práva. Rychlé granty byly použity např. v těchto oblastech: ochrana životního prostředí, informování veřejnosti o aktuálním dění v obci, hledání alternativních řešení výstavby silnic a velkých objektů apod.

Ke stažení:

Podporou výše uvedených projektů chceme přispět k tomu, aby nebyly otázky veřejného zájmu marginalizovány pro nedostatek zdrojů, či únavu aktivní části veřejnosti. Podporujeme rozhodovací procesy se zapojením veřejnosti a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních kauzách. Nekloníme se ale k žádné straně sporu.

Chceme:

 • podporovat aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální a regionální úrovni,
 • zajistit financování pro krátkodobé projekty, které vznikají jako odpověď na nečekané změny či již vyhrocené situace v komunitách či regionech,
 • dodat odvahu těm, kteří by chtěli využít aktuální situace, ale chybí jim finanční prostředky.

"Rychlým grantem" můžeme podpořit např.:

 • plánování a organizaci informačních kampaní k aktuálním kauzám,
 • odborné posudky,
 • poradenství a konzultace,
 • petiční akce,
 • organizaci místních referend,
 • právní služby,
 • náklady spojené se soudními spory a další…

Kdo může o "Rychlý grant" žádat?

České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Výše grantu a doba realizace projektu

• Maximální výše grantu je 30 000 Kč (tato suma může tvořit až 100 % z celkových nákladů na projekt - pokud je rozpočet celého projektu vyšší než žádaná částka, doložte zajištěné finanční prostředky a plánovaná aktivita tak bude moci proběhnout ve stanoveném termínu);

• maximální doba realizace projektu je 6 měsíců.

Jak fungují "Rychlé granty"? Vzhledem k tomu, že rychlé granty jsou určené pro rychlé a urgentní akce, nemají uzávěrku pevnou, ale průběžnou. O rychlý grant můžete tedy zažádat zrovna ve chvíli, kdy ho potřebujete. Nad vaší žádostí se sejde hodnotící komise Nadace VIA a operativně rozhodne o udělení či neudělení podpory. Doba mezi přijetím žádosti a vyrozuměním o případné podpoře by neměla překročit 4 týdny.

Hodnotící komise se bude scházet v pravidelných, zhruba měsíčních intervalech.

Vzhledem k průběžné uzávěrce budeme granty poskytovat do vyčerpání prostředků. Celková částka k rozdělení je 491 495 Kč. Vyčerpání finančních prostředků určených na Rychlé granty oznámíme na www.nadacevia.cz.

Z programu nelze podpořit:

 • financování služeb sociálního a zdravotního charakteru,
 • akce, které nemají trvalejší dopad na život dané komunity,
 • projekty bez vazby na určitou lokalitu,
 • spolufinancování projektů z evropských fondů či státního rozpočtu,
 • investiční akce včetně nákupu drobného vybavení,
 • komunitní plánování obcí,
 • financování politických kampaní,
 • aktivity ovlivňující legislativu na úrovni zákonů,
 • dlouhodobé projekty, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů.

Pozor! Rychlé granty nejsou určeny jako prostředky pro překlenutí finanční nouze organizace mezi dvěma projekty.

Postup při podávání žádosti Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (1 originál poštou + elektronicky na adresu rychly.grant@nadacevia.cz). K originálu přiložte jako přílohu neověřenou kopii statutu nebo stanov organizace a dokladu o přidělení IČ a v případě partnerství prohlášení partnerských organizací či osob o jejich realizačním anebo finančním podílu na projektu (1 originál). Nepovinné přílohy: doplňující informace k řešenému problému (výstřižky z tisku, odborné posudky, máte-li je k dispozici, apod.), fotografická dokumentace, výroční zpráva organizace, propagační materiály apod. Je-li to možné, tyto přílohy naskenujte a pošlete elektronicky spolu s žádostí o grant.

Prosíme, nejprve s námi svůj projektový záměr telefonicky nebo e-mailem konzultujte.

Prosíme, žádosti vytiskněte pokud možno oboustranně a sešijte pevně dohromady s přílohami. Nedávejte je do plastových desek. Nám ušetříte práci a sobě materiál. Děkujeme.

DŮVODY VYLOUČENÍ ŽÁDOSTI

 • Chybí kopie stanov nebo dokladu o přidělení IČ;
 • ve formuláři nejsou vyplněny požadované údaje nebo je pozměněn;
 • cíle projektu neodpovídají zaměření programu;
 • projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ

A. Očekávaný přínos projektu a jeho výsledky

 • Projekt sleduje veřejný zájem;
 • projekt svým zaměřením odpovídá programu "Rychlých grantů";
 • naléhavost a načasování;
 • očekávané přínosy;
 • dlouhodobý dopad aktivity na prostředí a podmínky života dané komunity.

B. Obsahové a formální zpracování

 • Jasně formulovaný a zdůvodněný cíl projektu a prostředky k jeho dosažení;
 • jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem;
 • srozumitelnost, přehlednost, výstižnost. C. Finanční stránka
 • Přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu. D. Schopnost realizace
 • Předpoklady žadatelů (přímých realizátorů nebo jejich partnerů a konzultantů) k realizaci projektu.

SMLUVNÍ PODMÍNKY GRANTU

 • V případě, že projekt bude vybrán k udělení grantu, uzavře Nadace VIA se statutárním zástupcem organizace smlouvu o udělení nadačního příspěvku;
 • grant je příjemci poskytován v jedné splátce, organizace předkládá Nadaci VIA závěrečnou zprávu o projektu včetně vyúčtování. Ve smlouvě jsou obsaženy termíny pro dodání zprávy, vyúčtování a zaslání splátky.

Projekty konzultujte telefonicky s Alžbětou Mattasovou nebo Jankem Koteckým na čísle 233 113 370, e¬-mailem na alzbeta.mattasova@nadacevia.cz a jan.kotecky@nadacevia.cz. Žádost o grant zašlete nebo odevzdejte osobně na adresu Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, a zároveň ji pošlete mailem na adresu rychly.grant@nadacevia.cz. Obálku označte heslem "RYCHLÝ GRANT".

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 2. 2020
Svátek má Dorota.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio