19. října 2015

Návrh na změnu zapsaných údajů do spolkového rejstříku

Spolky (bývalá občanská sdružení) jsou povinny do dvou let (do 31. 12. 2015) uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ.

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 304/2013 Sb. (NOZ), o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Občanská sdružení jsou tedy považována za spolky, organizační jednotky občanských sdružení, oprávněné jednat svým jménem, se považují za pobočné spolky.

Tyto právnické osoby jsou povinny do dvou let (do 31. 12. 2015) uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ. Dle § 216 NOZ musí název spolku obsahovat slovo "spolek" nebo "zapsaný spolek", postačí však zkratka "z. s.". Do tří let (do 31. 12. 2016) je jejich povinností přizpůsobit stanovy úpravě NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin (§ 3041 odst. 2 NOZ), doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku podle § 25 zákona č. 304/2013 Sb. týkající se dotčené právnické osoby (§ 122 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.)

 

Postup:

1.      Změna názvu spolku znamená změnu stanov – tedy ve svých stávajících stanovách je uvedeno, který orgán je oprávněn ke změně stanov. Tento orgán se musí sejít a provést změnu názvu organizace a tím také změnu názvu ve stanovách. Pokud se mění název spolku, je vhodné stanovy si projít a případně doplnit či upravit dle NOZ. Doporučení: Na konci stanov je vhodné doplnit: „Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne …, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne …... Znění těchto stanov je účinné od …“

2.     Návrh na změnu je možné podávat pouze na stanoveném interaktivním formuláři dostupném na stránkách ministerstva spravedlnosti. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává. Pokud je formulář podáván v listinné podobě, formulář je nutné vyplnit, vytisknout a podpis navrhovatele úředně ověřit. Odkaz na formulář na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

3.      Po vyplnění el. formuláře je nutné vložit do sbírky listin příslušné dokumenty (stanovy spolku, usnesení ustavující schůze, rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu a další dle § 66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyz. osob.  Listiny ve formátu PDF je možné rejstříkovým soudů zasílat na kontaktní údaje, které jsou zveřejněny na internetových stránkách příslušného rejstříkového soudu a to následujícími způsoby:

·  Datovou schránkou

·  Na elektronickou adresu soudu (emailem)

·  Prostřednictvím online podání do Sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani

·  Webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz

·  Na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW

Odkaz pro vložení do sbírky listin: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

4.      Návrh na zápis se podává k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

5.      Návrh musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem. (stanovy, zápis ze schůze o změně stanov, listina přítomných, čestné prohlášení člena orgánu spolku pro výkon funkce a souhlas se zápisem do spolkového rejstříku, že splňují podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu spolku či člena jiného orgánu spolku, souhlas majitele s umístěním sídla spolku).

Návrh lze podat osobně na podatelně soudu (možné potvrzení kopie), nebo je možné návrh zaslat na příslušný rejstříkový soud poštou.

 


Seznam příloh přikládaných k návrhu na změnu údajů o spolku. U některých dokladů je nutné ověřit podpisy: 

  • Vyplněný formulář (podpisy musí být ověřeny) 
  • Stanovy (prosté podpisy) 
  • Zápis o rozhodnutí o změně stanov (prosté podpisy) 
  • Listina přítomných (prosté podpisy) 
  • Čestné prohlášení člena orgánu spolku pro výkon funkce a souhlas se zápisem do spolkového rejstříku (podpisy musí být ověřeny) 
  • Souhlas s umístěním sídla spolku - jde-li o prohlášení vlastníka nemovitosti, nesmí být starší 3 měsíců (podpisy musí být ověřeny)

 

Znění nového občanského zákoníku č. 89/02012 Sb. naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/dokumenty/016/obcansky_zakonik_89_2012.pdf

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
16. 2. 2019
Svátek má Ljuba.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio