22. června 2010

Otevřená výzva pro předkládání záměrů individuálních projektů k udělení grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky jako zprostředkujícím subjektem vyhlašují dne 18. června 2010 Výzvu k předkládání záměrů individuálních projektů (dále jen "projektů") k udělení grantu v rámci Tematického zaměření 1 - Bezpečnost, stabilita a podpora reforem - Oblasti zaměření 1.1 - Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech.

Program švýcarsko-české spolupráce se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti, v rámci kterých bude vynaloženo minimálně 70 % příspěvku (tématická koncentrace):

  • Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
  • Životní prostředí a infrastruktura
  • Podpora soukromého sektoru
  • Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

Projekt je možno podat osobně (na podatelnu MPSV) nebo zaslat poštou a to nejpozději ve stanoveném termínu (v případě zaslání poštou rozhoduje datum doručení) na Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Odbor EU a mezinárodní spolupráce, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2. Konečný termín pro předložení záměrů projektů, včetně povinných příloh, je 18. srpna 2010 do 16:00 hod.

Výše grantu může činit maximálně: 60 % celkových oprávněných výdajů projektu;

85 % celkových oprávněných výdajů projektu - pokud je spolu-financování zajištěno z veřejných rozpočtů (státního, regionálních nebo místních);

100 % celkových oprávněných výdajů projektu - pokud se jedná o:

- projekty zaměřené na budování institucí, projekty technické asistence;

- projekty realizované nevládními neziskovými organizacemi;

Fixní směnný kurz pro tuto výzvu je 1 CHF = 17,691 CZK.

Finanční prostředky grantu budou propláceny zpětně a to na základě předložených dokumentů o uskutečněných výdajích.

Podporované typy projektů - projekty se zaměřením na:

  • zvýšení kvality a dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb a zajištění zázemí pro jejich poskytování,
  • aplikaci nových metod sociální práce se seniory s potřebou vyšší míry podpory do stávajících sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) s možným využitím rekonstrukce či modernizace institucí nebo jejich vybavení k podpoře aplikace uvedených metod,
  • humanizaci stávajících pobytových služeb sociální péče - domovů pro seniory zvýšením kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální práce a případně pomocí technických úprav objektů (rekonstrukce a modernizace),
  • podporu vzniku služby domovů se zvláštním režimem (senioři s dg. Alzheimerova choroba).

Oprávnění žadatelé Záměr projektu může předložit:

kraj; organizace zřízená nebo založená krajem; obec; svazek obcí; organizace zřízená nebo založená obcí; nestátní nezisková organizace; dobrovolná nebo společenská organizace.

Žadatel musí splňovat následující kritéria oprávněnosti: musí mít právní subjektivitu; musí mít sídlo v České republice; jeho činnosti v rámci realizace projektu musí být vykonávány ve veřejném zájmu; nesmí z projektu financovat běžnou činnost (provozní náklady a náklady na údržbu) své organizace.

Podrobné informace naleznete: http://www.mpsv.cz/cs/8714

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 3. 2019
Svátek má Světlana.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio