13. června 2012

Výzva k předkládání žádostí pro centra ekologické výchovy

SPRÁVNÍ RADA EKOFONDU MĚSTA ZLÍNA vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí pro centra ekologické výchovy na poskytnutí finančních prostředků z Ekofondu města Zlína na školní rok 2012/2013 na projekty Ekologické výukové programy.

Téma:

- ochrana přírody

- invazní druhy rostlin a živočichů

- změna klimatu

- ekologicky šetrný provoz domácností, organizací a firem

- odpady

- školní zahrada

- biozemědělství a biopotraviny, které proběhnou v rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na zlínských mateřských a základních školách a konají se v souladu s dokumentem Místní koncepce EVVO statutárního města Zlína na období 2009 - 2013.

Uzávěrka příjmu žádostí je 31. srpna 2012.

Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína (pracoviště Zarámí 4421). Formuláře jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína (www.zlin.eu) v sekci Formuláře Magistrátu města Zlína - Odbor životního prostředí a zemědělství. Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných statutem Ekofondu a touto výzvou. Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z fondu Ekofond a má právo navrhnout předloženou žádost k zamítnutí.

K žádosti je potřeba doložit:

1. kopii dokladu o právní subjektivitě

2. kopii osvědčení o absolvování odpovídajícího akreditovaného vzdělávacího programu

3. anotace k nabízeným programům s uvedením předpokládaných nákladů na jednu hodinu programu (45 minut)

Kritéria přijatelnosti:

1. způsobilost žadatele

2. způsobilost projektu (projekt zajímavě přispívá k naplňování školních vzdělávacích programů)

Podmínky přidělení dotace: Finanční dotace statutárního města Zlína je poskytována do výše 50 % skutečně vynaložených nákladů, max. však do výše 25.000,- Kč na každý projekt. Jako uznatelné náklady lze považovat pouze náklady, které vzniknou ve školním roce 2012/2013. K vyúčtování dotace bude nutno doložit počet odučených hodin s počtem dětí, které jednotlivé programy absolvovaly. Započitatelná na dotaci je pouze taková hodina, kterou absolvovalo min. 10 dětí.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
17. 2. 2019
Svátek má Miloslava.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio