27. července 2016

Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ a z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

Vzhledem k vysokému zájmu předkladatelů projektů v oblasti kultury byla se Zprostředkovatelem fondu (MF) a zahraničním partnerem Programu CZ06 - Arts Council Norway dohodnuta realokace nevyužitých prostředků z jiných projektů (4 427 992 CZK). Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni - opatření "B" (MF) proto uveřejnil dne 15. 7. 2016 druhou aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni - opatření "B"(dále jen Fond) v Programu CZ06 v rámci EHP fondů 2009 - 2014, spočívající především v navýšení finančních prostředků Fondu, a tím obnovení možnosti podávání žádostí o grant.

Se změnou alokace souvisí i revize "Pokynu pro žadatele a příjemce - opatření B".

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů relevantních k oblasti a vlastnímu řešení schváleného projektu.

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci grantů schválených projektů, předem definovaných projektů a sub-projektů MGS v rámci programu CZ06, kteří projekt realizují, nebo jehož implementaci již ukončili a jejichž záměrem je financovat své bilaterální iniciativy nad rámec schváleného projektu.

Veškeré relevantní informace a dokumenty (aktualizovaná výzva a pokyn) naleznete v českém jazyce na webové adrese: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-vyzvy/2016/2-aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadost-2246

v anglickém jazyce na webové adrese: http://www.eeagrants.cz/en/programmes/eea-grants-2009-2014/cz06-culture/cz06-calls/2016/2nd-update-of-an-open-call-for-applicati-2246

Dne 8.7.2016 obnovil Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (MF) 3. Výzvu pro předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (dále jen Fond) v rámci EHP fondů 2009 - 2014. Obnovení bylo umožněno díky realokaci úspor z Technické asistence v rámci programu CZ01. Se změnou alokace souvisí i revize příslušného pokynu pro žadatele a příjemce grantu z tohoto Fondu. Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou v rámci programových oblastí uvedených v Příloze č. 1 výše uvedené výzvy. Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z donorských států. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytuje platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí. Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou subjekty z České republiky a donorských států (včetně Rady Evropy) a to: Zprostředkovatelé programů (vč. jejich partnerů z rezortních ministerstev na základě uzavřené Dohody o partnerství); Žadatelé a partneři předem definovaných projektů z donorských států (v období přípravy projektu, tedy do schválení návrhů projektů); Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014; Další subjekty, které profesionálně působí v podporovaných programových oblastech minimálně nepřerušovaně po dobu 1 roku, a které navazují nebo prohlubují spolupráci v rámci těchto programových oblastí se subjekty v donorských státech. Veškeré relevantní informace a dokumenty naleznete v českém jazyce na webové adrese: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/cz01-technicka-asistence-a-bilateralni-f/fond-pro-bilateralni-spolupraci/aktuality/2016/obnoveni-3-vyzvy--fond-pro-bilateralni-s-2228 v anglickém jazyce na webové adrese: http://www.eeagrants.cz/en/programmes/cz01-technical-assistance-bilateral-fund/bilateral-fund-at-national-level/cz01-news/2016/3rd-call-reopened-2228

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 4. 2019
Svátek má Marcela.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio