Kamarád Rožnov o.p.s.

Sídlo

Volkova 523
75661 Rožnov p.Radhoštěm

okres Vsetín

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Petr Jelínek

Telefon:, 571 653 683
E-mail:info@kamaradroznov.cz
Web:http://www.kamaradroznov.cz
 
Působnost: Sociální oblast

Naše činnost

Kamarád – sociálně terapeutické dílny, je zařízení poskytující ambulantní služby sociální prevence, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
• podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
• základní sociální poradenství
Poslání
Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život.
Jsme připraveni respektovat vaši individualitu.

Principy

• individuálního přístupu
• partnerství
• úcty a respektu
Cíle

• podpora a vedení uživatelů k samostatnosti, soběstačnosti a zvyšování jejich sebevědomí,
• podpora přirozených vazeb s okolím a vrstevníky,
• podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků
Cílová skupina

• osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením,
• osoby s tělesným postižením, které mají zachovanou funkčnost horních končetin a nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči
• osoby s částečným zrakovým a sluchovým postižením v kombinaci s mentálním a tělesným postižením
• osoby s kombinací výše uvedených postižení
Našimi uživateli jsou muži a ženy po ukončení základní školní docházky, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních dovednostech a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu práce. Mají zachovány schopnosti umožňující zapojení se do náplně sociální služby sociálně terapeutických dílen.

Cílové skupině nabízíme

• individuální přístup s ohledem na schopnosti a přání uživatele,
• denní pobyt v sociálně terapeutických dílnách,
• zařazení do kolektivu, rozvoj osobnosti, podporu pracovních a sebeobslužných návyků,
• integraci do společnosti
V rámci služby uživatelé využívají

• terapeutické řemeslné dílny, kde nabízíme zácvik v některých tradičních řemeslech (keramika, košíkářství, ruční grafický tisk),
• terapeutickou technickou dílnu, kde zhotovujeme jednoduché zakázky od externích zadavatelů,
• denní aktivity vedoucí k sociálnímu začlenění a k rozvoji osobnosti,
• nácvik sebeobslužných činností,
• stravování a pitný režim,
• poskytujeme základní sociální poradenství,
• přes sociálního pracovníka je možnost zajistit odbornou ošetřovatelskou péči – výkon zabezpečuje do Domova dojíždějící externí akreditovaná agentura,
• v rámci fakultativních výkonů zajišťujeme svozy vozidlem OS Kamarád,
• nabídku k využívání dobrovolnických služeb
Kapacita: denní kapacita 24 v jeden okamžik / z toho na přímou asistenci 4

Čas poskytování služby
Všechny pracovní dny od 7.00 do 14.15 hod.

Místo, kde je služba realizována
Občanské sdružení Kamarád – sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže vzniklo v roce 1995 a je vlastníkem bezbariérové budovy Domova Kamarád a přilehlých pozemků (2 027 m2). Dům se nachází v klidné, rekreační části města Rožnova pod Radhoštěm nazývané Dolní Paseky (okolí tvoří louky a lesy). Vzdálenost Domova Kamarád od centra Rožnova pod Radhoštěm cca 2,5 km. Všechny příjezdové komunikace k Domovu Kamarád a v jeho areálu jsou zpevněné a udržované.

Dopravní přístupnost

• Městskou autobusovou dopravou. Odjezdy ze stanoviště číslo 2. autobusového nádraží v 6.55; 9.20 hod. Cílová zastávka se jmenuje "U Kamence" a od Domova Kamarád je vzdálena cca 50 metrů.
• Automobilem po hlavní silnici, která začíná na světelné křižovatce "U Janíků", směr sídliště Písečná a Dolní Paseky. Součástí areálu Domova Kamarád je vlastní parkoviště.
• Pěšky po chodníku vedoucího podél výše uvedené silnice. Chodník končí asi 350 metrů před Domovem Kamarád.
Finanční zabezpečení provozu
Domov Kamarád je financován z vyhlašovaných provozních projektů MPSV, Krajského úřadu Zlínského kraje, MěÚ Rožnov pod Radh. Dále ze sponzorských darů firem a jednotlivců, ale také z příjmů z terapeutických programů Sociálně terapeutických dílen. Máme úspěšné zkušenosti s podáváním a vedením projektů ze zdrojů EU, konkrétně Phare Swif a z projektů tuzemských nadací a společností.

Spolupráce s veřejností a partnerskými organizacemi
Domov Kamarád byl smluvním partnerem Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) v Rožnově pod Radhoštěm a jeho pracovníci jsou zastoupeni v sociální komisi, která je poradním orgánem rady MěÚ.
Domov Kamarád spolupracuje s organizacemi:

• Sociálním centrem denních aktivit Iskérka
• Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
• TV Beskyd – regionální kabelovou televizí
• Spektrem Rožnovska – čtrnáctidenník
• Univerzitou Tomáše Bati Zlín
• Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium
• Farní Charitou Rožnov pod Radhoštěm
V Domově Kamarád máme pro veřejnost otevřenou prodejní galerii výrobků vyrobených v rámci nácviku pracovních dovedností v sociálně terapeutických dílnách. Spolupracujeme se základními školami (exkurze dětí), městskou knihovnou (besedy, akce) a dvakrát týdně máme dlouhodobý kurz keramiky pro veřejnost.

Vize OS Kamarád – sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže
Usilujeme o to, aby uživatel s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením mohl vést co nejvíce samostatný a nezávislý život a to i bez závislosti na o.s. Kamarád. Nabízíme nové kvalitní různorodé programy při udržení současné náplně sociálně terapeutických dílen.
Nabídku služeb rozšiřujeme o denní stacionář.
Veškeré námi provozované služby splňují podmínky dané zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Dále usilujeme ve spolupráci s partnerskými organizacemi o realizaci chráněného bydlení, samostatného bydlení, chráněnou dílnu a bezbariérovou dopravu v reg. Rožnovska.
Zkvalitňujeme stávající dobrovolnickou službu, kterou využíváme ve prospěch volnočasových aktivit uživatelů a podporujeme přirozené vazby s okolím.
Vyvíjíme pozitivní tlak na vedení města, aby vytvářelo systémová opatření v oblasti soc. služeb a spolupracujeme s ním aktivně na realizaci.
Pro zvyšování efektivity řízení provozu využíváme a podporujeme také otevřenou spolupráci s úřadem práce, probační-mediační službou ČR a odbornými školami pedagogického a sociálního zaměření. Pro posílení dobrého jména a důvěryhodnosti organizace systematicky spolupracujeme s veřejností.
Organizace má vybudovanou pevnou, stabilní pozici ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje, je respektovanou součástí infrastruktury sociálních služeb regionu Rožnovska.

Provozní výdaje kryjeme srovnatelně z dotací a grantů, máme kvalitní vlastní hospodářskou činnost, rozvinutý fundraising s firemními a individuálními dárci.
Máme vzdělané, angažované a motivované zaměstnance, kterým poskytujeme přiměřené mzdové ohodnocení. Máme zpracovaný systém zaměstnaneckých výhod, který dokáže reagovat na měnící se potřeby zaměstnanců a tím je motivovat.Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 4. 2019
Svátek má Oto.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio