Grantový kalendář

Řadit dle: termínu uzávěrky | data vložení

V levém sloupci je uvedeno datum uzávěrky grantového programu.
červen 2018
20. 6. Pracovní vztahy a sociální dialog
Rozpočtová položka má dva podprogramy:
I Podpora evropského sociálního dialogu
II Zvýšení odborné způsobilosti v pracovně-právních vztazích

Za způsobilé žadatele jsou považováni:
• sociální partneři
• organizace působící v oblasti pracovních vztahů
• veřejné orgány
• mezinárodní organizace (např. agentury OSN)

Pro rok 2013 byla vyčleněna částka ve výši 13 975 000 EUR.
Pro podání žádostí v roce 2013 je stanoven jeden termín: 20. června 2013 pro akce, které budou zahájeny nejdříve 20. října 2013 a
nejpozději 31. prosincem 2013.
Vyhlašovatel: Evropská komise

29. 6. Sociální začleňování a boj s chudobou

03_16_052

Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Operační program Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Průběžná

Vyhlášení výzvy: 16.1.2017

Ukončení výzvy: 29.6.2018 12:00

Alokace: 800 000 000

 

"1) Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradentství) 2) Podpora profesionální realizace sociální práce 3) Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti 4) Podpora osob v přístupu k bydlení 5) Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení 6) Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny 7) Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky 8) Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací 9) Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku 10) Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu 11) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik. Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 3 této výzvy."

 

Cílové skupiny: "Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to: Národnostní menšiny - Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících na území současné ČR, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu. Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Pro účely této výzvy se uvedenou cílovou skupinou rozumí především romská menšina. Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách - Osoby žijící v územích obcí, kde byly identifikovány sociálně vyloučené lokality (včetně ubytoven, apod.). Pro potřeby OPZ bude primárním zdrojem informací o těchto lokalitách aktualizovaná Gabalova zpráva (http://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/?page=1) nicméně je možné podporovat i sociálně vyloučené lokality identifikované v jiných studiích."

 

Typ příjemce:"Pro aktivity mimo aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: a) nestátní neziskové organizace, b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, c) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, d) organizace zřizované obcemi, e) organizace zřizované kraji, f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: a) osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, b) obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: - veřejná obchodní společnost, - komanditní společnost, - společnost s ručením omezeným, - akciová společnost, - evropská společnost, - evropské hospodářské zájmové sdružení, - družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost). Způsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v příloze č. 10 Sada rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (WISE), a to v komentáři rozpoznávacího znaku 3 b). c) nestátní neziskové organizace."

Vyhlašovatel: Operační program Zaměstnanost

září 2018
1. 9. Restructuring, well-being at work and financial participation
 
Vyhlašovatel: Evropská komise

listopad 2018
21. 11. LIFE +
 
Vyhlašovatel: Evropská komise

prosinec 2018
14. 12. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

03_16_046

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

Operační program Zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Průběžná

Vyhlášen výzvy: 31.3.2016

Ukončení výzvy: 14.12.2018 12:00

Alokace 320 000 000

"V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy: - poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; - bilanční a pracovní diagnostika; - motivační aktivity; - rekvalifikace; - rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; - podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; - zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst; - podpora flexibilních forem zaměstnání; - doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce; - realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti." "V rámci této výzvy budou podporovány aktivity pro níže vymezené skupiny osob. Konkrétní specifikace jednotlivých cílových skupin je uvedena v příloze č. 2 této výzvy (viz část 11 této výzvy): - Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let - Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let - Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců - Osoby s nízkou úrovní kvalifikace - Osoby pečující o malé děti - Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené - Osoby pečující o závislé osoby - Osoby se zdravotním postižením - Národnostní menšiny - Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce - Imigranti a azylanti Výše uvedené osoby musí vždy splňovat jednu z níže uvedených charakteristik: - osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání dle vymezení zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, - neaktivní osoby, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeči o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či osoby pobírající starobní důchod." Města a aglomerace definované ve schválených integrovaných strategiích příslušných územních aglomerací. "Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti: - Obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné společnosti; školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce, viz definice níže). - Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). - Vzdělávací a poradenské instituce. - Nestátní neziskové organizace."

 

Cílové skupiny: "V rámci této výzvy budou podporovány aktivity pro níže vymezené skupiny osob. Konkrétní specifikace jednotlivých cílových skupin je uvedena v příloze č. 2 této výzvy (viz část 11 této výzvy): - Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let - Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let - Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců - Osoby s nízkou úrovní kvalifikace - Osoby pečující o malé děti - Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené - Osoby pečující o závislé osoby - Osoby se zdravotním postižením - Národnostní menšiny - Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce - Imigranti a azylanti Výše uvedené osoby musí vždy splňovat jednu z níže uvedených charakteristik: - osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání dle vymezení zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, - neaktivní osoby, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeči o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či osoby pobírající starobní důchod."

 

Typ příjemce: "Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti: - Obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné společnosti; školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce, viz definice níže). - Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). - Vzdělávací a poradenské instituce. - Nestátní neziskové organizace."

Vyhlašovatel: Operační program Zaměstnanost

květen 2019
8. 5. Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2014 z programu Kulturní aktivity na projekty zaměřené na činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
Dotace jsou udělovány v těchto okruzích:

1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.

Výběrové dotační řízení je určeno pro občanská sdružení jako právnické osoby vzniklé registrací ve smyslu § 6 zákona č.83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizace s mezinárodním prvkem dle zákona č.116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Termín k podání žádostí do výběrového řízení je nejpozději do 16. prosince 2013.
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

prosinec 2021
31. 12. Nová zelená úsporám
31. 12. Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

03_16_047

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Operační program Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s chudobou

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

Průběžná

Vyhlášení výzvy: 29.4.2016

Ukončení výzvy: 31.12.2021 12:00

Alokace: 1 816 957 478

 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování 1.1 Sociální služby 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 2.1 Komunitní sociální práce 2.2 Komunitní centra 3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 3.4 Podpora prostupného zaměstnávání 4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 4.1 Integrační sociální podnik 4.2 Environmentální sociální podnik 5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 5.3 Příměstské tábory 5.4 Společná doprava dětí do/ze školy a/nebo dětské skupiny 5.5 Dětské skupiny 5.6 Vzdělávání pečujících osob"

 

 

 

 

Cílová skupina: "osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, neaktivní osoby, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu, Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku, zaměstnanci, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, osoby ohrožené specifickými zdravitními riziky"
Vyhlašovatel: Operační program Zaměstnanost

průběžné grantové programy
   Nadační příspěvky
Kontakt: nadace@medical-academy.cz Adresa: Řehořova 992/10, 13000 Praha 3, Česká republika
Zaměření: životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání
Vyhlašovatel: NADACE ACADEMIA MEDICA PRAGENSIS

   Finanční podpora kulturním projektům
  Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Kontakt: lucie.cermakova@international.gc.ca; (+420) 27210 1826 (tel.); (+420) 27210 1894 (fax) Adresa: Muchova 6, 16000 Praha 6, Česká republika
Zaměření: kultura
Vyhlašovatel: Kanadské velvyslanectví

   Za vzděláním do zahraničí
Kontakt: nadace@anezska10.cz; +420 221 892 111 (tel.) Adresa: Anežská 10, 110 00 Praha 1, Česká republika
Vyhlašovatel: Nadace pro rozvoj vzdělání

   Mezinárodní spolupráce East-East
Kontaktní osoba: Vlasta Hirtová Kontakt: 222 540 979 (tel.); 222 540 978 (fax) Adresa: Seifertova 47, 130 00 Praha 3, Česká republika
Zaměření: vzdělávání, lidská práva, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Nadace Open Society Fund Praha

   Nadační příspěvky
  Kontaktní osoba: Klára Štěpánková Kontakt: sophia@dimension.cz; 542 135 352 (fax); 542 135 164 (tel.) Adresa: Business Park, Budova B, Londýnské nám. 2, 639 00 Brno, Česká republika
Zaměření: vzdělávání
Vyhlašovatel: Nadace Sophia

   Rychlé granty
Kontaktní osoba: Alžběta Mattasová Kontakt: alzbeta.mattasova@nadacevia.cz; 233 113 370 (tel.); 233 113 380 (fax) Adresa: Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: životní prostředí, lidská práva, regionální/komunitní rozvoj
Vyhlašovatel: Nadace VIA

   Individuální nadační příspěvky
 Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: 224 373 701 (tel.); 224 372 431 (fax); info@nadacnifondklausovych.cz Adresa: Hrad , 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas
Vyhlašovatel: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

   Hudební nástroje pro hendikepované děti
Kontakt: nadace@anezska10.cz; +420 221 892 111 (tel.) Adresa: Anežská 10, 110 00 Praha 1, Česká republika
Vyhlašovatel: Nadace pro rozvoj vzdělání

   Dárcovský program ETELA
průběžná uzávěrka  ostatní Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: Michaela Krbcová
Zaměření: Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární,
Vyhlašovatel: Hestia, o.s.

   Podpora primárně komunitních konkrétních projektů menších občanských sdružení
   projekty týkající se břidlicových plynů
Vyhlašovatel: Evropská komise

   Mimosystémová podpora Nadace sportující mládeže
uzávěrka: 7.9.2015 vyhlašovatel: Nadace sportující mládeže kontakt: typ podpory: Grant, Dotace Žádosti v rámci tzv. "Mimosystémové podpory" Nadace sportující mládeže mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladěn prostudujte grantová pravidla Mimosystém a postupujte dle pokynů v nich uvedených. Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..). V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek: 1. Trvalé bydliště ve městě Plzni. 2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně nejméně po dobu 3 měsíců v daném roce. Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku. Uzávěrka pro podávání žádostí: 7. 9. 2015.
Vyhlašovatel: Nadace sportující mládeže

   1. výzva k předkládání přihlášek a žádostí o návratné nadační příspěvky do Programu překlenovací pomoci „3P“
Kontaktní osoba: Daniela Urbancová Kontakt: 3P@nros.cz; daniela.urbancova@nros.cz; 227 217 223 (tel.) Adresa: Jelení 196/15, 118 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti

   Projekt Domácí a respitní péče
průběžná uzávěrka Působnost programu: Česká republika  Kontaktní osoba: Miroslava Čermáková Kontakt: 224 941 588 (tel/fax); nadace@detskymozek.cz Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2, Česká republika
Zaměření: Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

   Konto BARIÉRY
průběžná uzávěrka Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: Mgr. Božena Jirků Kontakt: 224 230 216 (tel.); 224 214 452 (tel.); 224 213 647 (fax); nadace77@bariery.cz Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: Oblast podpory: kultura, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas
Vyhlašovatel: Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

   Siemens - Fond pomoci
. Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: 233 033 777 (tel.); fondpomoci.cz@siemens.com Adresa: Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika
Zaměření: Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Siemens, s. r. o

   Projekt Nejen dětem nabízí pomáhajícím organizacím webové stránky zdarma

průběžná uzávěrka

Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: Iveta Kučerová Kontakt: 774 445 770 (tel.)

Vyhlašovatel: Nejen dětem

    Akce 5 – Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže
Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: info@mladezvakci.cz Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas,regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Česká národní agentura Mládež

   Benefice s Divokými husami
  Kontaktní osoba: Věra Valentová Kontakt: nadace@divokehusy.cz; 739 244 696 (mobil) Adresa: Domažlická 15, 130 00 Praha 3, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Nadace Divoké husy

   Siemens - Fond pomoci
Kontakt: 233 033 777 (tel.); fondpomoci.cz@siemens.com Adresa: Evropská 33a, 160 00 Praha 6, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Siemens, s. r. o.

   Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Rýdlová CSc. Kontakt: 224 947 691 (tel.); 224 947 690 (fax); josefhlavka@volny.cz Adresa: Vodičkova 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
Vyhlašovatel: Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

   Nadační příspěvky Linhartovy nadace
Kontakt: linhartova.nadace@roxy.cz; 224 828 285 (tel.); 224 826 363 (fax) Adresa: Dlouhá 33 (vchod do budovy z Haštalské 20) , 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura
Vyhlašovatel: Linhartova nadace

   Akce 1 – Mládež pro Evropu
Kontakt: info@mladezvakci.cz Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Česká národní agentura Mládež

   Projekt Naděje
 Kontaktní osoba: Miroslava Čermáková Kontakt: 224 941 588 (tel/fax); nadace@detskymozek.cz Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

   Projekt Autismus
Kontaktní osoba: Miroslava Čermáková Kontakt: 224 941 588 (tel/fax); nadace@detskymozek.cz Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

   Grantové příspěvky nadace VINCI
Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: Ing. Milan Valenta Kontakt: nadace@nadacevinci.cz; 244 096 111 Adresa: Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město
Zaměření: Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/ zdravotní/humanitární, vzdělávání,
Vyhlašovatel: Nadace VINCI

   Nadační příspěvky
 Kontaktní osoba: Ing. Alice Pištorová Kontakt: pistorova@srcce.cz; 224 999 226 (tel.) Adresa: Jungmannova 9/22, 111 21 Praha 1, Česká republika
Zaměření: vzdělávání
Vyhlašovatel: Nadační fond pro podporu církevního školství

   Global Fund for Women
 Kontaktní osoba: Mukhopadhyay Misti Kontakt: gfw@globalfundforwomen.org ; +1 650 853 8305 (tel.); +1 650 328 03 84 (fax) Adresa: Suite 300, Sherman ave 425, CA 94306-1 Palo Alto, USA
Zaměření: vzdělávání, lidská práva
Vyhlašovatel: Global Fund for Women

   Nadační fond pro opuštěné děti Rozum a Cit
Kontaktní osoba: Marie Řezníková Kontakt: deti@rozumacit.cz; 323 631 205 (tel.)
Vyhlašovatel: Nadační fond pro opuštěné děti Rozum a Cit

   Akce 2 – Evropská dobrovolná služba
 Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: info@mladezvakci.cz Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Česká národní agentura Mládež

   Akce 3 – Mládež ve světě
Kontakt: info@mladezvakci.cz Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Česká národní agentura Mládež

   Podpora z nadačního fondu Umění doprovázet
Kontakt: 313 572 669 (tel.); 739 227 306 (mobil); info@umenidoprovazet.cz Adresa: Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární, vzděláván
Vyhlašovatel: Nadační fond Umění doprovázet

   Výběrové řízení pro NNO - vzdělávací či volnočasové aktivity dětí a mládeže
 Kontakt: jana.mackova@esclitomysl.cz; 604 535 776 (tel.) Adresa: Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, Česká republika
Zaměření: vzdělávání, volný čas
Vyhlašovatel: Evropské školicí centrum o.p.s

   Nadační příspěvky
Kontaktní osoba: Ing. Martina Kosarová Kontakt: 725 692 170 (mobil); kosarova@krasapomoci.cz Adresa: Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: lidská práva, rozvoj neziskového sektoru, ostatní
Vyhlašovatel: Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

   Akce 4 – Systémy na podporu mládeže
Kontakt: info@mladezvakci.cz Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru,
Vyhlašovatel: Česká národní agentura Mládež

   Počítače proti bariérám
 Kontaktní osoba: Eva Hajdušková Kontakt: 224 230 216 (tel.); 224 214 452 (tel.); 224 225 092 (tel.); 224 213 647 (fax); eva.hajduskova@bariery.cz Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas
Vyhlašovatel: Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

   Konto BARIÉRY
 Kontaktní osoba: Mgr. Božena Jirků Kontakt: 224 230 216 (tel.); 224 214 452 (tel.); 224 213 647 (fax); nadace77@bariery.cz Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas
Vyhlašovatel: Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

   Projekt Domácí a respitní péče
Kontaktní osoba: Miroslava Čermáková Kontakt: 224 941 588 (tel/fax); nadace@detskymozek.cz Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2, Česká republika
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

   Nadační fond J&T
Kontaktní osoba: Sylva Mejstříková Kontakt: 221 710 374 (tel.); 221 710 330 (fax) Adresa: Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Nadační fond J&T

   Dárcovský program ETELA
Kontaktní osoba: Michaela Krbcová Kontakt: hestia@hest.cz Adresa: Na Poříčí 121, 115 30 Praha 1, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Hestia, o.s.

   Projekt Nejen dětem nabízí pomáhajícím organizacím webové stránky zdarma
Kontaktní osoba: Iveta Kučerová Kontakt: 774 445 770 (tel.)
Vyhlašovatel: Nejen dětem

   Granty romského vzdělávacího fondu

průběžná uzávěrka

Působnost programu: Česká republika Kontakt: info@romaeducationfund.org; +361 235 8030 (tel.) Adresa: Terez krt. 46, 1066 Mark Center, Budapest, Maďarsko

Zaměření: Oblast podpory: vzdělávání
Vyhlašovatel: Roma education fund

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
24. 1. 2018
Svátek má Milena.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio