Grantový kalendář

Řadit dle: termínu uzávěrky | data vložení

V levém sloupci je uvedeno datum uzávěrky grantového programu.
duben 2019
23. 4. Včasná pomoc dětem

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s The VELUX Foundations vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí do programu Včasná pomoc dětem. Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc a Služby rané péče.

Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině k naplnění tohoto cíle.

Vyhlašovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti

28. 4. Program Sasakawa Asthma Fund
V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Program Sasakawa Asthma Fund je dlouhodobě podporován japonskou nadací The Nippon Foundation.
Vyhlašovatel: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

29. 4. Program 3P

Tento jedinečný program pomáhá jedenáctým rokem neziskovým organizacím formou návratných nadačních příspěvků realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů. V uplynulých deseti letech poskytla NROS neziskovým organizacím na projekty, které by jinak nemohly být realizovány, více než 60 milionů korun.

Žádosti jsou přijímány na předepsaném formuláři dle programových podmínek XI. roční výzvy Programu 3P v českém jazyce.

Vyhlašovatel: NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

květen 2019
1. 5. Evangelizační materiály
Nákup a výroba evangelizačních materiálů, propagace evangelizačních akcí tiskovými materiály, na internetu a sociálních sítích.
Vyhlašovatel: F-nadace

5. 5. Program Vy rozhodujete, my pomáháme
Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s naší nadací realizuje 6. kolo grantového programu zaměřeného na podporu projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací v 90 vybraných oblastech České republiky. Cílem programu je podpořit udržitelný rozvoj a přispět ke zlepšení kvality života v České republice
Vyhlašovatel: NROS, Nadační fond společnosti Tesco

8. 5. Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2014 z programu Kulturní aktivity na projekty zaměřené na činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
Dotace jsou udělovány v těchto okruzích:

1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.

Výběrové dotační řízení je určeno pro občanská sdružení jako právnické osoby vzniklé registrací ve smyslu § 6 zákona č.83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizace s mezinárodním prvkem dle zákona č.116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Termín k podání žádostí do výběrového řízení je nejpozději do 16. prosince 2013.
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

13. 5. Dotace na sociální začleňování osob sociálně vyloučených

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na poradenství pro ohrožené skupiny obyvatel a vznik programů sociální prevence a sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, tvorbu vzdělávacích programů na podporu rodičovských kompetencí, rozvoj sociálních služeb, vzdělávání pracovníků sociálních služeb, aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám, aktivity zaměřené na vznik sociálního bydlení pro občany bez domova, vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby a zlepšení jejich přístupu na trh práce, podporu plánování sociální bytové politiky obcí, podporu realizace programů prevence sociálně patologických jevů. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované kraji a obcemi nebo zakládané obcemi působící v sociální oblasti.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 28.6.2019. Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený Maximální dotace: 25 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 13. 05. 2019

Vyhlašovatel: MPSV

15. 5. Granty Nadace Dětský mozek
Odborná komise bude o všech žádostech, které odpovídají Grantovým pravidlům, rozhodovat v průběhu června. Bližší informace pro žadatele o příspěvek z řad fyzických i právnických osob najdete pod kolonkou "Potřebujete pomoci?"
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

31. 5. Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu
Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Operační program: Operační program Zaměstnanost Programové období: 2014-2020 Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

červen 2019
30. 6. Grantový program ŠKODA Stromky

Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku.

Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”.

Podporované projekty budou zaměřeny na nekomerční výsadbu se zaměřením na:

  • zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
  • rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.
  • zvyšování biodiverzity lesních porostů

Celkem bude v roce 2019 rozděleno 3 000 000 Kč.

Termín výzvy: 1. 3. až 30. 6. 2019

Projektové žádosti spolu s rozpočtem se podávají pouze elektronicky prostřednictvím systému Grantys.

 

Vyhlašovatel: NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

30. 6. Práce křesťanských lektorů na školách v ČR a na Slovensku
Vyhlašovatel: F-nadace

prosinec 2019
2. 12. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika II
prosinec 2021
31. 12. Nová zelená úsporám
31. 12. Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

03_16_047

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Operační program Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s chudobou

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

Průběžná

Vyhlášení výzvy: 29.4.2016

Ukončení výzvy: 31.12.2021 12:00

Alokace: 1 816 957 478

 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování 1.1 Sociální služby 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 2.1 Komunitní sociální práce 2.2 Komunitní centra 3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 3.4 Podpora prostupného zaměstnávání 4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 4.1 Integrační sociální podnik 4.2 Environmentální sociální podnik 5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 5.3 Příměstské tábory 5.4 Společná doprava dětí do/ze školy a/nebo dětské skupiny 5.5 Dětské skupiny 5.6 Vzdělávání pečujících osob"

 

 

 

 

Cílová skupina: "osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, neaktivní osoby, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu, Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku, zaměstnanci, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, osoby ohrožené specifickými zdravitními riziky"
Vyhlašovatel: Operační program Zaměstnanost

průběžné grantové programy
   Podpora regionů pro rok 2019

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Termín vyhlášení

2. ledna - 31. prosince 2019

 

Vyhlašovatel: Nadace ČEZ

   Podpora primárně komunitních konkrétních projektů menších občanských sdružení
   Mimosystémová podpora Nadace sportující mládeže
uzávěrka: 7.9.2015 vyhlašovatel: Nadace sportující mládeže kontakt: typ podpory: Grant, Dotace Žádosti v rámci tzv. "Mimosystémové podpory" Nadace sportující mládeže mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladěn prostudujte grantová pravidla Mimosystém a postupujte dle pokynů v nich uvedených. Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..). V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek: 1. Trvalé bydliště ve městě Plzni. 2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně nejméně po dobu 3 měsíců v daném roce. Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku. Uzávěrka pro podávání žádostí: 7. 9. 2015.
Vyhlašovatel: Nadace sportující mládeže

   Oranžové hřiště pro rok 2019

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Termín vyhlášení

2. ledna - 31. prosince 2019

Vyhlašovatel: Nadace ČEZ

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
22. 4. 2019
Svátek má Evženie.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio