Grantový kalendář

Řadit dle: termínu uzávěrky | data vložení

V levém sloupci je uvedeno datum uzávěrky grantového programu.
září 2017
15. 9. Zlepšení kvality prostředí v sídlech
15. 9. Ochrana národně významných chráněných území
15. 9. Posílení přirozených funkcí krajiny
15. 9. Program záchrany architektonického dědictví
15. 9. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
18. 9. 3. výběrové kolo IX. ročníku Programu 3P
NROS vyhlašuje 3. výběrové kolo IX. ročníku Programu 3P. Tento ojedinělý program pomáhá neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů. Žádost o návratný nadační příspěvek, včetně povinných příloh, je nutné dodat v českém jazyce, v písemné i v elektronické podobě na CD (naskenované ve formátu PDF) do 18. září 2017.
Vyhlašovatel: rozvoje občanské společnosti

19. 9. Podpora tradiční lidové kultury
20. 9. Paliativní a hospicová péče
20. 9. Senior
27. 9. Program grantové podpory po NNO
Dotační program „Program grantové podpory“ je důležitým nástrojem pro naplňování cílů a priorit strategického dokumentu „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020“, který byl schválen usnesením vlády č. 385 ze dne 25. 5. 2015. Při poskytování zdravotních služeb je důležitá nejen jejich kvalita a dostupnost, ale i podmínky pro jejich účinnost. Proto jsou vytvářeny podmínky pro edukaci a rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Tito občané jsou z hlediska zdravotnického systému trvalými konzumenty zdravotních služeb. Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen “MZ ČR“) podporuje žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu zaměřené na zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu.
Vyhlašovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

27. 9. Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2017
Výzva č. 5/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Emise ze stacionárních zdrojů"
Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

27. 9. Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2017
29. 9. Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra
29. 9. Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů
29. 9. Dotace pro NNO

Dotace 1. Rozvoj vojenských tradic

2. Péče o válečné veterány

3. Podpora boje proti korupci v obranném sektoru

 4. Podpora rovných příležitostí žen a mužů v ozbrojených silách

5. Příprava občanů k obraně státu

6. Slavnostní a pietní akty

7. Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva

Vyhlašovatel: Ministerstvo obrany

29. 9. Vyhlášení výběrového řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí pro rok 2018
30. 9. Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO
Úřad vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací.
Vyhlašovatel: Úřad vlády ČR

30. 9. Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Prioritami programů jsou soutěže: a) navazující na vzdělávací oblasti a vzdělávací obory, b) postupového charakteru, končící na ústřední úrovni, c) s dlouholetou tradicí, které napomáhají zkvalitnění vzdělávacího procesu, d) s vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole soutěže (příp. v jednotlivých věkových kategoriích) v uplynulém ročníku, e) technického a přírodovědného zaměření.
Vyhlašovatel: Ministerstvo školství ČR

30. 9. Program na koordinaci protidrogové politiky
30. 9. Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Prioritami programů jsou soutěže: a) navazující na vzdělávací oblasti a vzdělávací obory, b) postupového charakteru, končící na ústřední úrovni, c) s dlouholetou tradicí, které napomáhají zkvalitnění vzdělávacího procesu, d) s vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole soutěže (příp. v jednotlivých věkových kategoriích) v uplynulém ročníku, e) technického a přírodovědného zaměření.
Vyhlašovatel: Ministerstvo školství ČR

30. 9. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
30. 9. Podpora pro památky UNESCO
:
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

30. 9. Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
30. 9. Podpora terénní práce
Vyhlašovatel: Úřad vlády ČR

30. 9. Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
30. 9. Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO
30. 9. Bezpečnost a kvalita zdravotní péče
 Podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního programu Bezpečnost a kvalita zdravotní péče na rok 2018.
Vyhlašovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

30. 9. Národní program zdraví - projekty podpory zdraví
říjen 2017
1. 10. Národní dotační titul - prevence kriminality
Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice.
Vyhlašovatel: Ministerstvo vnitra

2. 10. Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, vyhlašuje výběrová dotační řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění. Přijímáme také žádosti o dotaci z Programu státní podpory festivalů profesionálního umění (v oborech divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění a literatura). Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 2. října 2017.
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

2. 10. Granty v oblasti literatury
Zaměření:
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

10. 10. Rozvojové projekty zdravotní péče
Vyhlašovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

30. 10. Grantové řízení Nadace Občanského fóra
Vyhlašujeme grantové řízení 2017 v programech - Opomíjené památky a Památky a zdraví. Žádosti o granty přijímáme do 30. června 2017.
Vyhlašovatel: Nadace Občanského fóra

31. 10. Národní program Životní prostředí
Výzva č. 8/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody“ - aktualizace Příjem žádostí v rámci Výzvy č. 8/2016 měl být ukončen 30. června 2017. Ministr životního prostředí rozhodl o prodloužení termínu pro příjem žádostí do 31. října 2017 (nebo do vyčerpání alokace). Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Oprávnění příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty (provozovatelé vodovodů a kanalizací). Alokace: 300 mil. Kč Výše podpory: 100 tis. - 3 mil. Kč (a současně max. 60 - 80% z celkových způsobilých výdajů) Příjem žádostí: 11. červenec 2016 - 31. říjen 2017 (nebo do vyčerpání alokace) Výzva je koncipována jako nesoutěžní.
Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

31. 10. Prevence korupčního jednání
Seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám. Zvýšení informovanosti občanů - přímých, nebo nepřímých obětí korupce - o možnostech právních nástrojů boje proti korupci včetně tvorby webových stránek. Vytváření analytické a poradenské struktury včetně vlastního bezplatného poskytování tohoto poradenství a propagace těchto struktur. Posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni. Zvyšování právního povědomí v oblasti korupčního jednání u zaměstnanců státní správy a samosprávy a motivace v ohlašování korupčního jednání.
Vyhlašovatel: Ministerstvo vnitra ČR

31. 10. Prevence kriminality
Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice.
Vyhlašovatel: Ministerstvo vnitra ČR

31. 10. Rozvoj dobrovolnické služby
 uzávěrka: vyhlašovatel: kontakt: typ podpory: Grant, Dotace Dotaci lze poskytnout na: pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude způsobena, části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby, pojistné na důchodové pojištění placené za dobrovolníka, a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu2, pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.
Vyhlašovatel: Ministerstvo vnitra ČR

31. 10. Výběrové řízení Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

31. 10. Program Kulturní aktivity v památkové péči
Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení programu Podpora kulturních aktivit v památkové péči na rok 2018. Žádosti lze podávat do 31. října 2017 v souladu s níže uvedenými pravidly. Program umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené spolky, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

červen 2018
20. 6. Pracovní vztahy a sociální dialog
Rozpočtová položka má dva podprogramy:
I Podpora evropského sociálního dialogu
II Zvýšení odborné způsobilosti v pracovně-právních vztazích

Za způsobilé žadatele jsou považováni:
• sociální partneři
• organizace působící v oblasti pracovních vztahů
• veřejné orgány
• mezinárodní organizace (např. agentury OSN)

Pro rok 2013 byla vyčleněna částka ve výši 13 975 000 EUR.
Pro podání žádostí v roce 2013 je stanoven jeden termín: 20. června 2013 pro akce, které budou zahájeny nejdříve 20. října 2013 a
nejpozději 31. prosincem 2013.
Vyhlašovatel: Evropská komise

29. 6. Sociální začleňování a boj s chudobou

03_16_052

Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Operační program Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Průběžná

Vyhlášení výzvy: 16.1.2017

Ukončení výzvy: 29.6.2018 12:00

Alokace: 800 000 000

 

"1) Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradentství) 2) Podpora profesionální realizace sociální práce 3) Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti 4) Podpora osob v přístupu k bydlení 5) Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení 6) Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny 7) Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky 8) Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací 9) Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku 10) Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu 11) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik. Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 3 této výzvy."

 

Cílové skupiny: "Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to: Národnostní menšiny - Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících na území současné ČR, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu. Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Pro účely této výzvy se uvedenou cílovou skupinou rozumí především romská menšina. Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách - Osoby žijící v územích obcí, kde byly identifikovány sociálně vyloučené lokality (včetně ubytoven, apod.). Pro potřeby OPZ bude primárním zdrojem informací o těchto lokalitách aktualizovaná Gabalova zpráva (http://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/?page=1) nicméně je možné podporovat i sociálně vyloučené lokality identifikované v jiných studiích."

 

Typ příjemce:"Pro aktivity mimo aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: a) nestátní neziskové organizace, b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, c) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, d) organizace zřizované obcemi, e) organizace zřizované kraji, f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: a) osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, b) obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: - veřejná obchodní společnost, - komanditní společnost, - společnost s ručením omezeným, - akciová společnost, - evropská společnost, - evropské hospodářské zájmové sdružení, - družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost). Způsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v příloze č. 10 Sada rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (WISE), a to v komentáři rozpoznávacího znaku 3 b). c) nestátní neziskové organizace."

Vyhlašovatel: Operační program Zaměstnanost

září 2018
1. 9. Restructuring, well-being at work and financial participation
 
Vyhlašovatel: Evropská komise

listopad 2018
21. 11. LIFE +
 
Vyhlašovatel: Evropská komise

prosinec 2018
14. 12. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

03_16_046

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

Operační program Zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Průběžná

Vyhlášen výzvy: 31.3.2016

Ukončení výzvy: 14.12.2018 12:00

Alokace 320 000 000

"V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy: - poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; - bilanční a pracovní diagnostika; - motivační aktivity; - rekvalifikace; - rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; - podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; - zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst; - podpora flexibilních forem zaměstnání; - doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce; - realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti." "V rámci této výzvy budou podporovány aktivity pro níže vymezené skupiny osob. Konkrétní specifikace jednotlivých cílových skupin je uvedena v příloze č. 2 této výzvy (viz část 11 této výzvy): - Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let - Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let - Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců - Osoby s nízkou úrovní kvalifikace - Osoby pečující o malé děti - Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené - Osoby pečující o závislé osoby - Osoby se zdravotním postižením - Národnostní menšiny - Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce - Imigranti a azylanti Výše uvedené osoby musí vždy splňovat jednu z níže uvedených charakteristik: - osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání dle vymezení zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, - neaktivní osoby, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeči o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či osoby pobírající starobní důchod." Města a aglomerace definované ve schválených integrovaných strategiích příslušných územních aglomerací. "Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti: - Obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné společnosti; školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce, viz definice níže). - Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). - Vzdělávací a poradenské instituce. - Nestátní neziskové organizace."

 

Cílové skupiny: "V rámci této výzvy budou podporovány aktivity pro níže vymezené skupiny osob. Konkrétní specifikace jednotlivých cílových skupin je uvedena v příloze č. 2 této výzvy (viz část 11 této výzvy): - Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let - Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let - Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců - Osoby s nízkou úrovní kvalifikace - Osoby pečující o malé děti - Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené - Osoby pečující o závislé osoby - Osoby se zdravotním postižením - Národnostní menšiny - Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce - Imigranti a azylanti Výše uvedené osoby musí vždy splňovat jednu z níže uvedených charakteristik: - osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání dle vymezení zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, - neaktivní osoby, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeči o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či osoby pobírající starobní důchod."

 

Typ příjemce: "Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti: - Obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné společnosti; školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce, viz definice níže). - Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). - Vzdělávací a poradenské instituce. - Nestátní neziskové organizace."

Vyhlašovatel: Operační program Zaměstnanost

květen 2019
8. 5. Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2014 z programu Kulturní aktivity na projekty zaměřené na činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
Dotace jsou udělovány v těchto okruzích:

1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.

Výběrové dotační řízení je určeno pro občanská sdružení jako právnické osoby vzniklé registrací ve smyslu § 6 zákona č.83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizace s mezinárodním prvkem dle zákona č.116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Termín k podání žádostí do výběrového řízení je nejpozději do 16. prosince 2013.
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

prosinec 2021
31. 12. Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

03_16_047

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Operační program Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s chudobou

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

Průběžná

Vyhlášení výzvy: 29.4.2016

Ukončení výzvy: 31.12.2021 12:00

Alokace: 1 816 957 478

 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování 1.1 Sociální služby 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 2.1 Komunitní sociální práce 2.2 Komunitní centra 3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 3.4 Podpora prostupného zaměstnávání 4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 4.1 Integrační sociální podnik 4.2 Environmentální sociální podnik 5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 5.3 Příměstské tábory 5.4 Společná doprava dětí do/ze školy a/nebo dětské skupiny 5.5 Dětské skupiny 5.6 Vzdělávání pečujících osob"

 

 

 

 

Cílová skupina: "osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, neaktivní osoby, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu, Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku, zaměstnanci, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, osoby ohrožené specifickými zdravitními riziky"
Vyhlašovatel: Operační program Zaměstnanost

31. 12. Nová zelená úsporám
průběžné grantové programy
   Grantové příspěvky nadace VINCI
Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: Ing. Milan Valenta Kontakt: nadace@nadacevinci.cz; 244 096 111 Adresa: Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město
Zaměření: Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/ zdravotní/humanitární, vzdělávání,
Vyhlašovatel: Nadace VINCI

   Počítače proti bariérám
 Kontaktní osoba: Eva Hajdušková Kontakt: 224 230 216 (tel.); 224 214 452 (tel.); 224 225 092 (tel.); 224 213 647 (fax); eva.hajduskova@bariery.cz Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas
Vyhlašovatel: Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

   Konto BARIÉRY
 Kontaktní osoba: Mgr. Božena Jirků Kontakt: 224 230 216 (tel.); 224 214 452 (tel.); 224 213 647 (fax); nadace77@bariery.cz Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas
Vyhlašovatel: Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

   Projekt Nejen dětem nabízí pomáhajícím organizacím webové stránky zdarma
Kontaktní osoba: Iveta Kučerová Kontakt: 774 445 770 (tel.)
Vyhlašovatel: Nejen dětem

   Dárcovský program ETELA
Kontaktní osoba: Michaela Krbcová Kontakt: hestia@hest.cz Adresa: Na Poříčí 121, 115 30 Praha 1, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Hestia, o.s.

   Podpora z nadačního fondu Umění doprovázet
Kontakt: 313 572 669 (tel.); 739 227 306 (mobil); info@umenidoprovazet.cz Adresa: Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární, vzděláván
Vyhlašovatel: Nadační fond Umění doprovázet

   Výběrové řízení pro NNO - vzdělávací či volnočasové aktivity dětí a mládeže
 Kontakt: jana.mackova@esclitomysl.cz; 604 535 776 (tel.) Adresa: Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, Česká republika
Zaměření: vzdělávání, volný čas
Vyhlašovatel: Evropské školicí centrum o.p.s

    Akce 5 – Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže
Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: info@mladezvakci.cz Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas,regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Česká národní agentura Mládež

   Akce 4 – Systémy na podporu mládeže
Kontakt: info@mladezvakci.cz Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru,
Vyhlašovatel: Česká národní agentura Mládež

   Nadační příspěvky
Kontaktní osoba: Ing. Martina Kosarová Kontakt: 725 692 170 (mobil); kosarova@krasapomoci.cz Adresa: Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: lidská práva, rozvoj neziskového sektoru, ostatní
Vyhlašovatel: Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

   Nadační fond J&T
Kontaktní osoba: Sylva Mejstříková Kontakt: 221 710 374 (tel.); 221 710 330 (fax) Adresa: Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Nadační fond J&T

   Projekt Domácí a respitní péče
Kontaktní osoba: Miroslava Čermáková Kontakt: 224 941 588 (tel/fax); nadace@detskymozek.cz Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2, Česká republika
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

   Benefice s Divokými husami
  Kontaktní osoba: Věra Valentová Kontakt: nadace@divokehusy.cz; 739 244 696 (mobil) Adresa: Domažlická 15, 130 00 Praha 3, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Nadace Divoké husy

   Siemens - Fond pomoci
Kontakt: 233 033 777 (tel.); fondpomoci.cz@siemens.com Adresa: Evropská 33a, 160 00 Praha 6, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Siemens, s. r. o.

   Projekt Naděje
 Kontaktní osoba: Miroslava Čermáková Kontakt: 224 941 588 (tel/fax); nadace@detskymozek.cz Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

   Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Rýdlová CSc. Kontakt: 224 947 691 (tel.); 224 947 690 (fax); josefhlavka@volny.cz Adresa: Vodičkova 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
Vyhlašovatel: Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

   Nadační příspěvky Linhartovy nadace
Kontakt: linhartova.nadace@roxy.cz; 224 828 285 (tel.); 224 826 363 (fax) Adresa: Dlouhá 33 (vchod do budovy z Haštalské 20) , 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura
Vyhlašovatel: Linhartova nadace

   Akce 3 – Mládež ve světě
Kontakt: info@mladezvakci.cz Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Česká národní agentura Mládež

   Akce 2 – Evropská dobrovolná služba
 Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: info@mladezvakci.cz Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Česká národní agentura Mládež

   Akce 1 – Mládež pro Evropu
Kontakt: info@mladezvakci.cz Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Česká národní agentura Mládež

   1. výzva k předkládání přihlášek a žádostí o návratné nadační příspěvky do Programu překlenovací pomoci „3P“
Kontaktní osoba: Daniela Urbancová Kontakt: 3P@nros.cz; daniela.urbancova@nros.cz; 227 217 223 (tel.) Adresa: Jelení 196/15, 118 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti

   Rychlé granty
Kontaktní osoba: Alžběta Mattasová Kontakt: alzbeta.mattasova@nadacevia.cz; 233 113 370 (tel.); 233 113 380 (fax) Adresa: Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: životní prostředí, lidská práva, regionální/komunitní rozvoj
Vyhlašovatel: Nadace VIA

   projekty týkající se břidlicových plynů
Vyhlašovatel: Evropská komise

   Podpora primárně komunitních konkrétních projektů menších občanských sdružení
   Dárcovský program ETELA
průběžná uzávěrka  ostatní Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: Michaela Krbcová
Zaměření: Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární,
Vyhlašovatel: Hestia, o.s.

   Projekt Domácí a respitní péče
průběžná uzávěrka Působnost programu: Česká republika  Kontaktní osoba: Miroslava Čermáková Kontakt: 224 941 588 (tel/fax); nadace@detskymozek.cz Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2, Česká republika
Zaměření: Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

   Mimosystémová podpora Nadace sportující mládeže
uzávěrka: 7.9.2015 vyhlašovatel: Nadace sportující mládeže kontakt: typ podpory: Grant, Dotace Žádosti v rámci tzv. "Mimosystémové podpory" Nadace sportující mládeže mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladěn prostudujte grantová pravidla Mimosystém a postupujte dle pokynů v nich uvedených. Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..). V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek: 1. Trvalé bydliště ve městě Plzni. 2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně nejméně po dobu 3 měsíců v daném roce. Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku. Uzávěrka pro podávání žádostí: 7. 9. 2015.
Vyhlašovatel: Nadace sportující mládeže

   Nadační fond pro opuštěné děti Rozum a Cit
Kontaktní osoba: Marie Řezníková Kontakt: deti@rozumacit.cz; 323 631 205 (tel.)
Vyhlašovatel: Nadační fond pro opuštěné děti Rozum a Cit

   Nadační příspěvky
 Kontaktní osoba: Ing. Alice Pištorová Kontakt: pistorova@srcce.cz; 224 999 226 (tel.) Adresa: Jungmannova 9/22, 111 21 Praha 1, Česká republika
Zaměření: vzdělávání
Vyhlašovatel: Nadační fond pro podporu církevního školství

   Granty romského vzdělávacího fondu

průběžná uzávěrka

Působnost programu: Česká republika Kontakt: info@romaeducationfund.org; +361 235 8030 (tel.) Adresa: Terez krt. 46, 1066 Mark Center, Budapest, Maďarsko

Zaměření: Oblast podpory: vzdělávání
Vyhlašovatel: Roma education fund

   Global Fund for Women
 Kontaktní osoba: Mukhopadhyay Misti Kontakt: gfw@globalfundforwomen.org ; +1 650 853 8305 (tel.); +1 650 328 03 84 (fax) Adresa: Suite 300, Sherman ave 425, CA 94306-1 Palo Alto, USA
Zaměření: vzdělávání, lidská práva
Vyhlašovatel: Global Fund for Women

   Siemens - Fond pomoci
. Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: 233 033 777 (tel.); fondpomoci.cz@siemens.com Adresa: Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika
Zaměření: Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Siemens, s. r. o

   Konto BARIÉRY
průběžná uzávěrka Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: Mgr. Božena Jirků Kontakt: 224 230 216 (tel.); 224 214 452 (tel.); 224 213 647 (fax); nadace77@bariery.cz Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: Oblast podpory: kultura, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas
Vyhlašovatel: Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

   Mezinárodní spolupráce East-East
Kontaktní osoba: Vlasta Hirtová Kontakt: 222 540 979 (tel.); 222 540 978 (fax) Adresa: Seifertova 47, 130 00 Praha 3, Česká republika
Zaměření: vzdělávání, lidská práva, rozvoj neziskového sektoru
Vyhlašovatel: Nadace Open Society Fund Praha

   Nadační příspěvky
  Kontaktní osoba: Klára Štěpánková Kontakt: sophia@dimension.cz; 542 135 352 (fax); 542 135 164 (tel.) Adresa: Business Park, Budova B, Londýnské nám. 2, 639 00 Brno, Česká republika
Zaměření: vzdělávání
Vyhlašovatel: Nadace Sophia

   Individuální nadační příspěvky
 Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: 224 373 701 (tel.); 224 372 431 (fax); info@nadacnifondklausovych.cz Adresa: Hrad , 110 00 Praha 1, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas
Vyhlašovatel: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

   Nadační příspěvky
Kontakt: nadace@medical-academy.cz Adresa: Řehořova 992/10, 13000 Praha 3, Česká republika
Zaměření: životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání
Vyhlašovatel: NADACE ACADEMIA MEDICA PRAGENSIS

   Finanční podpora kulturním projektům
  Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Kontakt: lucie.cermakova@international.gc.ca; (+420) 27210 1826 (tel.); (+420) 27210 1894 (fax) Adresa: Muchova 6, 16000 Praha 6, Česká republika
Zaměření: kultura
Vyhlašovatel: Kanadské velvyslanectví

   Projekt Nejen dětem nabízí pomáhajícím organizacím webové stránky zdarma

průběžná uzávěrka

Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: Iveta Kučerová Kontakt: 774 445 770 (tel.)

Vyhlašovatel: Nejen dětem

   Hudební nástroje pro hendikepované děti
Kontakt: nadace@anezska10.cz; +420 221 892 111 (tel.) Adresa: Anežská 10, 110 00 Praha 1, Česká republika
Vyhlašovatel: Nadace pro rozvoj vzdělání

   Za vzděláním do zahraničí
Kontakt: nadace@anezska10.cz; +420 221 892 111 (tel.) Adresa: Anežská 10, 110 00 Praha 1, Česká republika
Vyhlašovatel: Nadace pro rozvoj vzdělání

   Projekt Autismus
Kontaktní osoba: Miroslava Čermáková Kontakt: 224 941 588 (tel/fax); nadace@detskymozek.cz Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2, Česká republika
Zaměření: sociální/zdravotní/humanitární
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 9. 2017
Svátek má Oleg.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2017 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio