Grantový kalendář

Řadit dle: termínu uzávěrky | data vložení

V levém sloupci je uvedeno datum uzávěrky grantového programu.
srpen 2019
15. 8. Dotace na vybudování a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina
Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři.
Vyhlašovatel:

25. 8. Fond vzdělání
30. 8. Inovace v pedagogice
31. 8. Příspěvky Nadace zdraví pro Moravu
září 2019
6. 9. Cestovní stipendia pro vědecké pracovníky
cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let
Vyhlašovatel: Nadace ČLF

10. 9. Dotace na podporu rozvoje národních technologických platforem
Výzva je zaměřena na podporu rozvoje inovačních sítí – národních technologických platforem - vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve VaVal v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy (příprava cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a evropskými technologickými a inovačními platformami nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni, koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro v&yac! ute;zkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů). Žadateli jsou účelově zřízená sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi.
Vyhlašovatel:

19. 9. Prostředí pro život
Technologická agentura ČR (TA ČR) ve středu 12. června 2019 vyhlásila první veřejnou soutěž v programu Ministerstva životního prostředí s názvem Prostředí pro život. Řešení, která vzniknou v rámci podpořených projektů, budou mj. přispívat zlepšování kvality ovzduší, vod, půdy a horninového prostředí; v rámci oběhového hospodářství pomůžou např. snižovat produkci nerecyklovatelného odpadu, zvyšovat opravitelnost výrobků, nebo jejich trvanlivost.
Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

20. 9. Program Senior
Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech.
Vyhlašovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

20. 9. Program Paliativní péče
Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.
Vyhlašovatel: Výbor Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

30. 9. Výzva č. 3/2019: Tematické kampaně

Na realizaci osvětových kampaní, informačních projektů, motivačních soutěží a jiných osvětových aktivit, které vhodným způsobem oslovují a popř. i zapojují veřejnost v rámci celé České republiky do ochrany životního prostředí.

Projekty musí být zaměřeny na jedno z těchto témat:

Čisté ovzduší

Jak topit úsporně a ekologicky

Snižování emisí z dopravy díky dobrému technickému stavu vozidla

Ochrana klimatu

Stromy jako naši spojenci v boji proti změně klimatu

Udržitelná spotřeba – jak neplýtvat potravinami

Nakládání s odpady

Podpora a propagace bezobalového nakupování

Předcházení vzniku odpadů – propagace opakovaně použitelných řešení v oblasti retail a gastro

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

30. 9. Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Číslo: 083

Platnost od: 31. 10. 2018 10:00

Platnost do: 30. 9. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018 10:00

Alokace v Kč: 50 000 000

Specifický cíl:
 • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Chcete zjistit, zda služby poskytované Vaší organizací skutečně fungují? Máte odhodlání stále se učit a zavádět změny do praxe? Jste ochotni provést zásadní změny ve Vaší organizaci?

Ve výzvě č. 083 Vám pomůžeme upravit či vytvořit novou službu pro Vaše klienty tak, aby opravdu řešila jejich potřeby. Postupovat bude zhruba v těchto na sebe navazujících fázích, které se stále opakují: zjišťování potřeb uživatelů, testování prototypů a zhodnocení služby.

Chceme Vám umožnit zastavit se, využít všechny Vaše zkušenosti a získat nové poznatky.

Chceme Vás podpořit na cestě za ještě lepšími službami a spokojenějšími klienty.

Ve výzvě č. 083 klademe důraz na:

 • Respekt ke klientům a jejich schopnostem. Cílová skupina se musí aktivně podílet na vývoji služby, kterému předchází detailní zjišťování jejich potřeb.
 • Empatii a schopnost naslouchání. Abyste mohli hledat řešení problémů svých klientů, potřebujete vědět, co je jejich prvotní potřeba, neboli potřebujete vědět, že si klient chce pověsit obraz, ne že si chce koupit vrtačku.
 • Ochotu učit se ze zkušenosti druhých a z daného stavu vědeckého poznání. Není třeba se tvářit, že jste první, kdo podobný problém řeší. Právě naopak - schopnost učit se od ostatních je pro vás výhodou.
 • Evaluaci a učení se. Intuice a vlastní zkušenosti nemusí vždy stačit. Pokud chceme vědět, zda a proč věci fungují, je třeba aktivně a neustále zjišťovat, zda tomu tak opravdu je, a službu upravovat na základě získané zpětné vazby.

Tým sociálních inovací upozorňuje:

 • V průběhu projektu se může ukázat potřeba upravit i stávající služby či procesy tak, aby více směřovaly k celkové vizi organizace. K těmto dalším krokům lze skvěle upotřebit obdobné metody a evaluační techniky jako ty, které budete využívat v projektu.
 • Aby byl Váš projekt úspěšný, je nutné aktivní zapojení celé organizace včetně vedení a otevřenost a připravenost na radikální změny.
 • Zlepšování služeb není jednorázová, ale neustále probíhající činnost. Aby to mělo smysl, měli byste stále i po skončení projektu používat, co jste se naučili. Jen tak se z vás stane opravdová učící se organizace.

Zaujala Vás výzva a uvažujete o podání projektu? Zde jsou následující kroky:

 • Ujistěte se, že patříte mezi oprávněné žadatele (viz příloha č. 6) a že máte dostatek volných prostředků ve veřejné podpoře v režimu de minimis.
 • Přečtěte si, prosím, výzvu a její přílohy. Pozornost věnujte zejména přílohám 2, 3 a 4. Neopomeňte také zdroje, na které se v přílohách odkazujeme. Vše vám velmi pomůže při tvorbě KPZ i při samotné konzultaci.
 • V případě zájmu o konzultaci prosím napište Veronice Pavlovské na veronika.pavlovska@mpsv.cz. Potvrdíme si termín konzultace a pošleme Vám pokyny, co vše je třeba před konzultací udělat.
 • Konzultace proběhnou kolektivně (pro max. 3 organizace) 9. 5., 16. 5., 23. 5. a 30. 5. Upozorňujeme zájemce, že další termíny již vypisovány nebudou.
 • S konkrétními dotazy se obracejte na: Iva Kovandová, tel.: +420 221 922 991 nebo iva.kovandova@mpsv.cz.

Vyhlašovatel: MPSV

30. 9. Kruhy přátel hudby
říjen 2019
31. 10. Příspěvek na rozvoj sociálního bydlení
Cílem výzvy je podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především) do dalších obcí. Dotace bude poskytována na eliminaci bezdomovectví - zajištění disponibilních bytů, pořízení základního vybavení bytů, výběr cílové skupiny a účastníků programu, výběr, příprava a vzdělávání projektového týmu, vytvoření podpůrné spolupracující sítě, příprava účastníků na změnu bydlení, zabydlování účastníka, podpora při bydlení. Žadateli jsou NNO, obce, organizace zřizované obcemi a dobrovolné svazky obcí.
Vyhlašovatel:

31. 10. Ochrana a péče o přírodu
Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu. Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy korun, které pomohou zejména městům, obcím, různým veřejným subjektům, ale i výrobním podnikům. Miliardy z evropských fondů míří na efektivnější hospodaření se srážkovou vodou, na snížení emisí z průmyslové výroby v uhelných regionech, rekultivaci starých skládek i posílení péče o přírodu.
Vyhlašovatel: SFŽP

31. 10. Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovu vodního režimu krajiny
Cílem programu je zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a realizace opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, &sc! aron;koly a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.
Vyhlašovatel:

31. 10. Dotace na zakládání ploch veřejné zeleně a doprovodných vodních prvků
Program je zaměřen na podporu projektů k zakládání a revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně doprovodných vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Vyhlašovatel:

31. 10. Dotace na rozvoj podnikatelského inovačního prostředí v krajích
Program je zaměřen na rozvoj podnikatelského inovačního prostředí v jednotlivých krajích ČR. V rámci výzvy jsou podporovány 3 povinné aktivity (Řízení projektu, Základní tým a Vzdělávání a rozvoj kompetencí) a 4 olitelné aktivity (Asistence, Twinning, Pilotní ověření a Marketingová a komunikační strategie kraje). Žadateli jsou kraje a nositelé paktů zaměstnanosti (spolky, obecně prospěšné společnosti) a další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS 3. Žadatel je v rámci projektové žádosti povinen doložit uzavřenou dohodu o partnerství s dalšími subjekty zapojenými do paktu zaměstnanosti. Realizaci podpořeného projektu je nutn! o dokončit nejpozději do 31.12.2022.
Vyhlašovatel:

31. 10. Příspěvky Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

31. 10. Podpora programu Housing First (Bydlení především)
Číslo: 108

Platnost od: 3. 12. 2018 00:00

Platnost do: 31. 10. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 1. 2019 08:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Specifický cíl:
 • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
  Investiční priorita:
 • 2.1 Aktivní začleňování
 • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

prosinec 2019
2. 12. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika II
31. 12. Otevřené informace
Nadace OSF se zaměřuje na rozvoj právního státu a demokracie a na omezení korupce. Podporuje svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazuje rovný přístup všech dětí ke vzdělávání a všech lidí k příležitostem současného světa. Dlouhodobě se věnuje prosazování transparentnosti veřejné správy a posilování občanské participace v digitálním věku.
Vyhlašovatel: Nadace Open Society Fund Prah

31. 12. Příspěvek na budování a rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče
Výzva podporuje zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace, obchodní společnosti a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotnictví.
Vyhlašovatel:

31. 12. Dotace na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů
Program je zaměřen výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů. V rámci výzvy bude podporována aktivita 3.2.2 - Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadu. Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 60 %. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, OSS, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a &scaron! ;kolská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a fyzické osoby - podnikající.
Vyhlašovatel:

31. 12. Příspěvek na rozšiřování kapacit zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
Cílem výzvy je rozšiřování kapacit zařízení v oblasti předškolního vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.
Vyhlašovatel:

leden 2020
6. 1. Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
červen 2020
30. 6. Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)
30. 6. Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva
Číslo: 052

Platnost od: 16. 1. 2017 06:00

Platnost do: 30. 6. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 3. 2017 04:00

Alokace v Kč: 1 200 000 000

Specifický cíl:
 • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
  Investiční priorita:
 • 2.1 Aktivní začleňování
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Vyhlašovatel: MPSV

červen 2021
30. 6. Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu

Číslo: 101

Platnost od: 4. 2. 2019 08:00

Platnost do: 30. 6. 2021 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 2. 2019 10:00

Alokace v Kč: 2 200 000 000

Specifický cíl:
 • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
  Investiční priorita:
 • 1.2 Rovnost žen a mužů
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ: Z výzvy lze podpořit pouze dětské skupiny dosud financované z OPZ a žádost o podporu lze podat nejdříve 4 měsíce před ukončením stávajícího projektu. Krátkých lhůt na podání žádosti ani vyčerpání alokace dříve podanými projekty se nemusí nikdo obávat. Podrobné informace naleznete v textu výzvy a jejích přílohách.

Vyhlašovatel: OPZ

prosinec 2021
31. 12. Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Číslo: 047

Platnost od: 29. 4. 2016 04:00

Platnost do: 31. 12. 2021 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 1 816 957 478

Specifický cíl:
 • Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
  Investiční priorita:
 • 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Vyhlašovatel: MPSV

31. 12. Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

03_16_047

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Operační program Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s chudobou

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

Průběžná

Vyhlášení výzvy: 29.4.2016

Ukončení výzvy: 31.12.2021 12:00

Alokace: 1 816 957 478

 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování 1.1 Sociální služby 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 2.1 Komunitní sociální práce 2.2 Komunitní centra 3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 3.4 Podpora prostupného zaměstnávání 4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 4.1 Integrační sociální podnik 4.2 Environmentální sociální podnik 5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 5.3 Příměstské tábory 5.4 Společná doprava dětí do/ze školy a/nebo dětské skupiny 5.5 Dětské skupiny 5.6 Vzdělávání pečujících osob"

 

 

 

 

Cílová skupina: "osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, neaktivní osoby, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu, Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku, zaměstnanci, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, osoby ohrožené specifickými zdravitními riziky"
Vyhlašovatel: Operační program Zaměstnanost

31. 12. Nová zelená úsporám
průběžné grantové programy
   Podpora regionů pro rok 2019

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Termín vyhlášení

2. ledna - 31. prosince 2019

 

Vyhlašovatel: Nadace ČEZ

   Podpora primárně komunitních konkrétních projektů menších občanských sdružení
   Mimosystémová podpora Nadace sportující mládeže
uzávěrka: 7.9.2015 vyhlašovatel: Nadace sportující mládeže kontakt: typ podpory: Grant, Dotace Žádosti v rámci tzv. "Mimosystémové podpory" Nadace sportující mládeže mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladěn prostudujte grantová pravidla Mimosystém a postupujte dle pokynů v nich uvedených. Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..). V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek: 1. Trvalé bydliště ve městě Plzni. 2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně nejméně po dobu 3 měsíců v daném roce. Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku. Uzávěrka pro podávání žádostí: 7. 9. 2015.
Vyhlašovatel: Nadace sportující mládeže

   Oranžové hřiště pro rok 2019

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Termín vyhlášení

2. ledna - 31. prosince 2019

Vyhlašovatel: Nadace ČEZ

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
18. 8. 2019
Svátek má Helena.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio