Grantový kalendář

Řadit dle: termínu uzávěrky | data vložení

V levém sloupci je uvedeno datum uzávěrky grantového programu.
únor 2019
13. 2. Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel v roce 2019

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji

PODPOROVANÁ AKTIVITA:

Podpora spolkové sportovní činnosti na malých obcích - Podpora trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního vybavení, drobné opravy sportovišť a sportovních zařízení, apod.).

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 21. 01. 2019 do 13. 02. 2019 do 16:00 hodin.

Podrobné informace k výzvě: https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-19podpora-sportu-v-obcich-do-2-000-obyvatel-aktuality-15315.html

Vyhlašovatel: Zlínský kraj

13. 2. Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu (1. pololetí 2019)

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ:

Realizace jednorázových sportovních a mládežnických projektů:

- Realizace sportovních a mládežnických nadregionálních projektů (tj. projektu se účastní více krajů, jedná se o republikový projekt nebo projekt s mezinárodní účastí).

- Realizace sportovních a mládežnických regionálních projektů (tj. projektu se účastní pouze osoby ze Zlínského kraje a zároveň mají větší než místní dopad).

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě:

1) od 21. 1. 2019 do 13. 2. 2019 do 16:00 hodin (1. kolo) - jednorázové projekty s termínem konání leden - červen 2019; 2) od 20. 5. 2019 do 12. 6. 2019 do 16:00 hodin (

2. kolo) - jednorázové projekty s termínem konání červenec - prosinec 2019;

Další informace o výzvě jsou k dispozici: https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-19-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-1-pololeti-2019--aktuality-15314.html

Vyhlašovatel: Zlínský kraj

15. 2. Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji 2019

 

Cílem Programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje.

PODPOROVANÉ AKTIVITY V PROGRAMU: - strojová úprava lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji s podmínkou zajištění sledování sněžných vozidel pomocí GPS zařízení

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 21.1.2019 do 15.2.2019 do 12:00 hodin.

Podrobně k výzvě: https://www.kr-zlinsky.cz/rp18-19-program-na-upravu-lyzarskych-bezeckych-tras-ve-zlinskem-kraji-aktuality-15317.html

Vyhlašovatel: Zlínský kraj

25. 2. Fond vzdělání
Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.
Vyhlašovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

28. 2. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.
Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

28. 2. Granty Nadace Život umělce
Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2019 (využitelné na projekty konané v roce 2019) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

Výzva je vyhlášená počínaje 1. 1. 2019 a končí 28. 2. 2019.
Vyhlašovatel: Nadace Život umělce

28. 2. Paliativní a hospicová péče
Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.
Vyhlašovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

28. 2. Mentorský program pro výchovu nových vedoucích/lektorů

 Z dárcovského fondu „Strategický nadační fond“ Soubor vyhlášení VŘ 102: VR 2018-19 Vyhlášení mentoringu

Uzávěrka grantů pro účastníky Mentees je: 1. 6. a 30. 9. 2019 Uzávěrka grantů pro Mentory 28. 2. 2019

Vyhlašovatel: F-nadace

28. 2. Program Senior
Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. Uzávěrky pro přijímání žádostí - 28. února a 20. září 2019
Vyhlašovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

28. 2. Granty Nadace ČLF
Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostřednictvím on-line aplikace, která je zveřejněna na webových stránkách Nadace ČLF (viz Aplikace / Aplikace – Nadační příspěvky).
Vyhlašovatel: Nadace ČLF

březen 2019
7. 3. DOBRO - DRUZI
Až 15 týmů dětí a mladých lidí pořádá benefiční akce (např. běhy, bazary, divadelní představení, koncerty atd.) ve prospěch konkrétní osoby či organizace, kterou si předem samy zvolí. Výtěžek z beneficí týmům zdvojnásobíme do výše 20 000 Kč. Poskytneme také konzultace, rozvojové a vzdělávací setkání, metodickou podporu, prostor pro sdílení s dalšími týmy a finanční příspěvek na realizaci akce.
Vyhlašovatel: Nadace VIA

15. 3. Inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny

Zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Zároveň také zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce to vše je cílem této výzvy. Výzva č. 03_17_076 OP: Zaměstnanost

Kontak t na vyhlašovatele výzvy: Adresa vyhlašovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

 

Kontaktní místo: Na Poříčním právu 1, 120 01 Praha 2

Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 Spojení na vyhlašovatele (e - mail, telefon): 

Mgr. Pavlína Janáčová, pavlina.janacova@mpsv.cz , 221 922 965 

Mgr. Iveta Marcinová, iveta.marcinova@mpsv.cz , 221 923 897 

Ing. Petra Píglová, petra.piglova@mpsv.cz , 221 922 174

Vyhlašovatel: MPSV

31. 3. Granty Nadace Zdraví pro Moravu

Na projekty v každém roce - 2 kola

1. kolo: uzávěrka do 31.3.

2. kolo: uzávěrka do 31.8.

Vyhlašovatel: Nadace Zdraví pro Moravu

31. 3. Obyčejný život
duben 2019
28. 4. Program Sasakawa Asthma Fund
V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Program Sasakawa Asthma Fund je dlouhodobě podporován japonskou nadací The Nippon Foundation.
Vyhlašovatel: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

květen 2019
1. 5. Evangelizační materiály
Nákup a výroba evangelizačních materiálů, propagace evangelizačních akcí tiskovými materiály, na internetu a sociálních sítích.
Vyhlašovatel: F-nadace

8. 5. Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2014 z programu Kulturní aktivity na projekty zaměřené na činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
Dotace jsou udělovány v těchto okruzích:

1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.

Výběrové dotační řízení je určeno pro občanská sdružení jako právnické osoby vzniklé registrací ve smyslu § 6 zákona č.83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizace s mezinárodním prvkem dle zákona č.116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Termín k podání žádostí do výběrového řízení je nejpozději do 16. prosince 2013.
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

13. 5. Dotace na sociální začleňování osob sociálně vyloučených

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na poradenství pro ohrožené skupiny obyvatel a vznik programů sociální prevence a sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, tvorbu vzdělávacích programů na podporu rodičovských kompetencí, rozvoj sociálních služeb, vzdělávání pracovníků sociálních služeb, aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám, aktivity zaměřené na vznik sociálního bydlení pro občany bez domova, vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby a zlepšení jejich přístupu na trh práce, podporu plánování sociální bytové politiky obcí, podporu realizace programů prevence sociálně patologických jevů. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované kraji a obcemi nebo zakládané obcemi působící v sociální oblasti.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 28.6.2019. Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený Maximální dotace: 25 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 13. 05. 2019

Vyhlašovatel: MPSV

15. 5. Granty Nadace Dětský mozek
Odborná komise bude o všech žádostech, které odpovídají Grantovým pravidlům, rozhodovat v průběhu června. Bližší informace pro žadatele o příspěvek z řad fyzických i právnických osob najdete pod kolonkou "Potřebujete pomoci?"
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

prosinec 2019
2. 12. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika II
prosinec 2021
31. 12. Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

03_16_047

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Operační program Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s chudobou

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

Průběžná

Vyhlášení výzvy: 29.4.2016

Ukončení výzvy: 31.12.2021 12:00

Alokace: 1 816 957 478

 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování 1.1 Sociální služby 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 2.1 Komunitní sociální práce 2.2 Komunitní centra 3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 3.4 Podpora prostupného zaměstnávání 4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 4.1 Integrační sociální podnik 4.2 Environmentální sociální podnik 5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 5.3 Příměstské tábory 5.4 Společná doprava dětí do/ze školy a/nebo dětské skupiny 5.5 Dětské skupiny 5.6 Vzdělávání pečujících osob"

 

 

 

 

Cílová skupina: "osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, neaktivní osoby, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu, Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku, zaměstnanci, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, osoby ohrožené specifickými zdravitními riziky"
Vyhlašovatel: Operační program Zaměstnanost

31. 12. Nová zelená úsporám
průběžné grantové programy
   Oranžové hřiště pro rok 2019

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Termín vyhlášení

2. ledna - 31. prosince 2019

Vyhlašovatel: Nadace ČEZ

   Mimosystémová podpora Nadace sportující mládeže
uzávěrka: 7.9.2015 vyhlašovatel: Nadace sportující mládeže kontakt: typ podpory: Grant, Dotace Žádosti v rámci tzv. "Mimosystémové podpory" Nadace sportující mládeže mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladěn prostudujte grantová pravidla Mimosystém a postupujte dle pokynů v nich uvedených. Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..). V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek: 1. Trvalé bydliště ve městě Plzni. 2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně nejméně po dobu 3 měsíců v daném roce. Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku. Uzávěrka pro podávání žádostí: 7. 9. 2015.
Vyhlašovatel: Nadace sportující mládeže

   Podpora regionů pro rok 2019

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Termín vyhlášení

2. ledna - 31. prosince 2019

 

Vyhlašovatel: Nadace ČEZ

   Podpora primárně komunitních konkrétních projektů menších občanských sdružení

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
16. 2. 2019
Svátek má Ljuba.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio